villa u petrovcu, crna gora, na prodaju Izrada web sajtova, profesionali web site,izrada Web prodavnica, cloud hosting sajtweb servis napredne tehnologije, internet marketing, seo optimizacija sajtova, google adwords Italijanska keramika, oprema za kupatila, keramičke pločice, tuš kabine, slavine, sanitarije, parketi, zidne obloge od keramike, kamena, drveta, sanitarna oprema za kupatila, hidromasažne kade i kabine Italijanska keramika, keramika, keramika beograd, oprema za kupatila, keramičke pločice, tuš kabine, slavine, sanitarije, parketi, zidne obloge od keramike, kamena, drveta, sanitarna oprema za kupatila, hidromasažne kade i kabine

Archive for the ‘Opšti uslovi’ Category

Opšti uslovi konkursa

 

U prvu godinu studija prvog stepena može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju.  Ove školske godine upisujemo 110 studenata na teret budžeta i 70 studenata koji plaćaju školarinu.

Redosled kandidata za upis u prvu godinu utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu.

Za upis na studijski program kandidat može imati najviše 100 bodova i to zbirno – po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir ocena u svakom od četiri razreda srednje škole pomnožen sa 2. Za kandidate koji imaju obrazovanje u trogodišnjem trajanju, uspeh iz trećeg razreda se množi sa 2. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Na prijemnom ispitu kandidat može steći od 0 do 60 bodova.


Dokumentacija koja se podnosi prilikom upisa

Kandidati prilikom prijavljivanja podnose originalna dokumenta, kao i overene fotokopije. Kandidati su u obavezi da dostave:

 1. izvod iz matične knjige rođenih,
 2. svedočanstva svih razreda srednje škole,
 3. diplomu o završenom maturskom ispitu,
 4. prijavu na konkurs koju priprema Škola.

Na prijavi kandidati zaokružuju iz koje će oblasti polagati prijemni ispit. Svi kandidati polažu prijemni ispit iz jednog od dva testa, po sopstvenom izboru, a to su:

 • matematika ili
 • kombinovani test (matematika, tehničko-tehnološka oblast i informatika)
 1. dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.000,00 (pethiljada) din.

Novac uplatiti na žiro račun: 840-2054666-92.


Lista prijavljenih kandidata

Prilikom prijave, kandidat dobija jedinstveni broj prijave koji je overen i koji je u obavezi da donese na polaganje prijemnog ispita.

Škola objavljuje listu prijavljenih kandidata na oglasnoj tabli i internet stranici Škole. Svi kandidati biće raspoređeni po željenim studijskim programima.


Na polaganju prijemnog ispita

Kandidat na prijemni ispit donosi dokument za identifikaciju – važeću ličnu kartu ili pasoš. Pre podele pitanja, dežurno lice utvrđuje identitet kandidata. Kandidat čiji identitet nije utvrđen ne može polagati prijemni ispit.

 • test se radi 2 sata (120 minuta);
 • samo jedan od ponuđenih odgovora je tačan, osim kada je naglašeno da pitanje ima više tačnih odgovora;
 • netačni odgovori se ne računaju u ukupan zbir, tj. nema negativnih poena;
 • student odgovara na pitanje upisivanjem znaka “X“ ili bojenjem kvadrata ispred ponuđenog odgovora, isključivo hemijskomo lovkom ili penkalom.
 • na ispit se mogu poneti samo pribor za pisanje i digitron.
 • na testu se može dobiti maksimalno 60 bodova (20 pitanja x 3 boda);
 • upotreba mobilnih telefona umesto digitrona nije dozvoljena.

Objavljivanje rang lista i podnošenje žalbi

Škola objavljuje Jedinstvenu rang listu kandidata po polaganju prijemnog ispita. Na jedinstvenoj rang listi nalaze se bodovi svih kandidata, i to za svakog kandidata pojedinačno: poeni sa prijemnog ispita, bodovi iz srednje škole (opšti uspeh) i ukupan broj bodova koje je kandidat ostvario – na osnovu kojih se vrši rangiranje.

Kandidat može podneti žalbu na eventualne neregularnosti u postupku sprovođenja konkursa (regularnost prijemnog ispita, mesto na rang listi i sl.) u periodu od 48 sati od objavljivanja Jedinstvene rang liste na oglasnoj tabli i sajtu Škole.

Žalba se podnosi nadležnoj komisiji Škole, na čiji predlog direktor donosi rešenje po žalbi u periodu od 24 sata od prijema žalbe.

Nakon odlučivanja o svim eventualnim žalbama Škola utvrđuje i objavljuje Konačnu rang listu svih kandidata. Konačna rang lista se obajvljuje po studijskim programima za koje su se kandidati prijavili. Na toj listi, kandidati su rangirani na osnovu ukupnog broja bodova.


Upis studenata

Lice je ostvarilo pravo na upis ukoliko se nalazi na rang listi do broja koji je konkursom predviđen za upis.

Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike (budžetski student) ukoliko se nalazi na konačnoj rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta i ako osvoji najmanje 51 bod.

Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se sam finansira (samofinansirajući student) ukoliko se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja utvrđenog za upis samofinansirajućih studenata i ako osvoji najmanje 30 bodova.

Kandidati koji steknu pravo na upis na Visoku tehničku školu strukovnih studija dodatno podnose:

 • dva obrasca ŠV-20 (dobijaju u školi),
 • indeks (dobijaju u školi),
 • dve fotografije formata 4,5 x 3,5 cm,
 • dokaz o uplati na ime troškova upisa u iznosu od 5.200,00 (pethiljadadvesta) dinara,
 • dokaz o uplati prve rate školarine (za samofinansirajuće studente).

U ostvarivanju prava upisa na studijski program kandidati imaju jednaka prava koja ne mogu biti ograničavana po osnovu pola, rase, bračnog stanja, boje kože, jezika, veroispovesti, političkog ubeđenja, nacionalnog, socijalnog ili etničkog porekla, invalidnosti ili po drugom sličnom osnovu, položaju ili okolnosti. Osobe sa posebnim potrebama mogu polagati prijemni ispit na način prilagođen njima, a u skladu sa objektivnim mogućnostima Škole. Prilikom predaje dokumentacije, potrebno je Školu pismeno obavestiti molbom da bi se unapred tehnički prilagodili uslovi za polaganje prijemnog ispita.

Kandidat koji je stekao pravo upisa, a ne upiše se u predviđenom periodu, gubi pravo na upis. Umesto njega, prema utvrđenom redosledu, upisuje se sledeći kandidat.


Upis bez prijemnog ispita

Na prvu godinu bez prijemnog ispita može se upisati:

 • lice koje ima stečeno visoko obrazovanje na akademskim ili strukovnim studijama prvog stepena, sa srodnih visokoškolskih ustanova;
 • student koji ima položene ispite na drugoj visokoškolskoj ustanovi, a koji se poklapaju sa nastavnim planom i programom Visoke tehničke škole strukovnih studija;

Komisija za priznavanje ispita odlučuje o priznavanju položenih ispita, odnosno ESPB-a. Lice dostavlja:

 • pisani zahtev za upis najkasnije do isteka drugog konkursknog roka za upis u narednu školsku godinu;
 • uverenje o položenim ispitima, nastavne planove i programe za svaki položeni ispit na visokoškolskoj ustanovi sa koje dolazi, i dokaz da je uplatio naknadu za priznavanje ispita.

Upis državljana Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu

Državljanin Srbije koji je završio srednjoškolsko obrazovanje u inostranstvu može da se upiše na studijski program ako mu se nostrifikuje diploma u skladu sa Zakonom i opštim aktom škole.

Ukoliko postupak nostrifikacije nije okončan, kandidati uz prijavu za upis podnose i potvrdu da je postupak u toku.


Upis stranih državljana

Strani državljanin plaća školarinu.

Kandidat – strani državljanin, prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi nostrifikovanu diplomu o završenoj srednjoj školi.

Pre upisa kandidat – strani državljanin dužan je da školi podnese dokaze:

 • da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje;
 • da vlada srpskim jezikom, što dokazuje uverenjem ovlašćene komisije.

 

↓